ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះប្រាសាទខ្មែរនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបតាមអក្ខរក្រមខ្មែរ និងប្រាសាទខ្មែរនៅថែ នៅវៀតណាម និងនៅឡាវ ៖  {fshare}

ក...ង

1. ប្រាសាទកកោះ (បន្ទាយមានជ័យ) 10. ប្រាសាទកុដ្តិស្វរៈ (សៀមរាប) 19. ប្រាសាទក្បាលរមាស (សៀមរាប)
2. ប្រាសាទកងវ៉ា (បន្ទាយមានជ័យ) 11. ប្រាសាទកំពង់ក្ដី (សៀមរាប) 20. ប្រាសាទក្រចាប់ (ព្រះវិហារ)
3. ប្រាសាទកណ្ដាលដុំខាងជើង (សៀមរាប) 12. ប្រាសាទកំពង់ព្រះ (សៀមរាប) 21. ប្រាសាទក្រពុំឈូក (ព្រះវិហារ)
4. ប្រាសាទកន្ទប់ (ព្រះវិហារ) 13. ប្រាសាទក្ដីតាគម (សៀមរាប) 22. ប្រាសាទក្រវាន់ (សៀមរាប)
5. ប្រាសាទកន្សែង (សៀមរាប) 14. ប្រាសាទក្ដីតាគមធំ (សៀមរាប) 23. ប្រាសាទក្រហម (សៀមរាប)
6. ប្រាសាទកាត់ក្ដី (ព្រះវិហារ) 15. ប្រាសាទក្ដុល (ឧត្ដរមានជ័យ) 24. ប្រាសាទក្រឡាញ់ (សៀមរាប)
7. ប្រាសាទកី (សៀមរាប) 16. ប្រាសាទក្ដឿង (សៀមរាប) 25. ប្រាសាទក្រឡោងសង្កែ (សៀមរាប)
8. ប្រាសាទកោះកេរ (ព្រះវិហារ) 17. ប្រាសាទក្នាំងខាងកើត (បន្ទាយមានជ័យ) 26. ប្រាសាទក្រោលគោ (សៀមរាប)
9. ប្រាសាទកុដិគូរ (សៀមរាប) 18. ប្រាសាទក្នាំងខាងលិច (បន្ទាយមានជ័យ) 27. ប្រាសាទក្អែកទុំ (សៀមរាប)

1. ប្រាសាទគងភ្លុក (ខេត្តសៀមរាប) 11. ប្រាសាទគុកយាយហម (ខេត្តកំពង់ចាម) 21. ប្រាសាទគោកប្រាសាទ (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទគុក (ខេត្តកំពង់ចាម) 12. ប្រាសាទគុកអំពិលទ្វារ (ខេត្តកំពង់ចាម) 22. ប្រាសាទគោកពោធិ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
3. ប្រាសាទគុក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ) 13. ប្រាសាទគុប (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ) 23. ប្រាសាទគោកព្រៃគូ (ខេត្តសៀមរាប)
4. ប្រាសាទគុកតាព្រហ្ម (ខេត្តកំពង់ចាម) 14. ប្រាសាទគុហនគរ (ខេត្តកំពង់ធំ) 24. ប្រាសាទគោករមៀត (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
5.ប្រាសាទគុកត្បែង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 15. ប្រាសាទគុកខ្វិត (ខេត្តកំពង់ចាម) 25. ប្រាសាទគោកសំរោង (ខេត្តសៀមរាប)
6. ប្រាសាទគុកនគរ (ខេត្តកំពង់ធំ) 16. ប្រាសាទគុកត្រពាំងល្ពៅ (ខេត្តសៀមរាប) 26. ប្រាសាទគោកសេះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
7. ប្រាសាទគុកបារែងចាស់ (ខេត្តកំពង់ធំ) 17. ប្រាសាទគោកចក (ខេត្តសៀមរាប) 27. ប្រាសាទគោកស្លាកែត (ខេត្តសៀមរាប)
8. ប្រាសាទគុកព្រីងជ្រុំ (ខេត្តកំពង់ចាម) 18. ប្រាសាទគោកចាន់ (ខេត្តសៀមរាប) 28. ប្រាសាទគោកអូរជ្រុង (ខេត្តសៀមរាប)
9. ប្រាសាទគុកព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ចាម) 19. ប្រាសាទគោកបេង (ខេត្តព្រះវិហារ)
10.ប្រាសាទគោល (ខេត្តព្រះវិហារ) 20. ប្រាសាទគោកឯត្បូង (ខេត្តសៀមរាប)

ច...ញ

1. ប្រាសាទចក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 6. ប្រាសាទចិន (ខេត្តព្រះវិហារ) 11. ប្រាសាទចៅសាយទេវតា (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទចុងស្រុក (ខេត្តព្រៃវែង) 7. ប្រាសាទចិនចូលកាសកូ (ខេត្តព្រះវិហារ) 12. ប្រាសាទចៅស្រីវិបុល (ខេត្តសៀមរាប)
3. ប្រាសាទចន្លាស់ដៃ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 8. ប្រាសាទចេតីយ៍ (ខេត្តសៀមរាប) 13. ប្រាសាទច្រនៀង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
4. ប្រាសាទចន្លាស់ដៃ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ) 9. ប្រាសាទចែងត្បួង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
5.ប្រាសាទចារ (ខេត្តសៀមរាប) 10. ប្រាសាទចែងបេង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)

1. ប្រាសាទជប់ពល (ខេត្តតាកែវ) 6. ប្រាសាទជីក្រែងខាងលិច (ខេត្តសៀមរាប) ប្រាសាទជ្រៃខ្ញៀន (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទជាន់ស្រាំ (ខេត្តព្រះវិហារ) 7. ប្រាសាទជើងអង (ខេត្តកំពង់ចាម)
3. ប្រាសាទជីក្រែងខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប) 8. ប្រាសាទជ្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)

1. ប្រាសាទឈូក (ខេត្តព្រះវិហារ)

ដ...ណ

1. ប្រាសាទដប់ (ខេត្តព្រះវិហារ) 5. ប្រាសាទដូនដុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 9. ប្រាសាទដំបូកខ្ពស់ (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទដុតស្ដេចគំលង់ (ខេត្តសៀមរាប) 6. ប្រាសាទដូនទា (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ) 10. ប្រាសាទដំរី (ខេត្តព្រះវិហារ)
3. ប្រាសាទដូនចាន់ (ខេត្តសៀមរាប) 7. ប្រាសាទដើមចាន់ (ខេត្តកំពង់ធំ) 11. ប្រាសាទដំរីក្រាប (ខេត្តសៀមរាប)
4. ប្រាសាទដូនដៀវ (ខេត្តសៀមរាប) 8. ប្រាសាទដំបងដែក (ខេត្តសៀមរាប)

1. ប្រាសាទណងឃូ (ខេត្តព្រះវិហារ)


ត...ន

1. ប្រាសាទតាកៀវ (សៀមរាប) 15.ប្រាសាទតាមាន់ធំ(ឧត្ដរមានជ័យ) 29.ប្រាសាទត្រពាំក្រសាំង(សៀមរាប)
2. ប្រាសាទតាកែវ (សៀមរាប) 16.ប្រាសាទតាមឿន(សៀមរាប) 30.ប្រាសាទត្រពាំងក្រសាំងជ្រំខាងកើត(ព្រះវិហារ)
3. បា្រសាទតាក្របី (ឧត្ដរមានជ័យ) 17.ប្រាសាទតាសៀវខាងកើត(បន្ទាយមានជ័យ) 31.ប្រាសាទត្រពាំងខ្នារសែនកែវ(ព្រះវិហារ)
4.ប្រាសាទតាជោគ(បន្ទាយមានជ័យ) 18.ប្រាសាទតាសៀវខាងលិច(បន្ទាយមានជ័យ) 32.ប្រាសាទត្រពាំងខ្យង(សៀមរាប)
5.ប្រាសាទតាដោក(បន្ទាយមានជ័យ)
19.ប្រាសាទតាសោម(សៀមរាប) 33.ប្រាសាទត្រពាំងគុក(ព្រះវិហារ)
6.ប្រាសាទតាតូច(បន្ទាយមានជ័យ) 20.ប្រាសាទតាស្រី(សៀមរាប) 34.ប្រាសាទត្រពាំងចំបក់(សៀមរាប)
7.ប្រាសាទតានៃ(សៀមរាប) 21.ប្រាសាទតាអាន(សៀមរាប) 35.ប្រាសាទត្រពាំងទទឹងថ្ងៃ(សៀមរាប)
8.ប្រាសាទតាប៉ាង(ខេត្តព្រះវិហារ) 22.ប្រាសាទតាអុង(សៀមរាប) 36.ប្រាសាទត្រពាំងប្រើស(កំពង់ធំ)
9.ប្រាសាទតាពោធិ៍(បន្ទាយមានជ័យ) 23.ប្រាសាទតាឥន្ទ(សៀមរាប) 37.ប្រាសាទត្រពាំងពងទឹក(ព្រះវិហារ)
10.ប្រាសាទតាព្រហ្ម(សៀមរាប) 24.ប្រាសាទតាឯក(បន្ទាយមានជ័យ) 38.ប្រាសាទត្រពាំងផុង(សៀមរាប)
11.ប្រាសាទតាព្រហ្ម(តាកែវ) 25.ប្រាសាទតុប(សៀមរាប) 39.ប្រាសាទត្រពាំងស្វាយ(ព្រះវិហារ)
12.ប្រាសាទតាព្រួច(សៀមរាប) 26.ប្រាសាទតូច(កំពង់ឆ្នាំង) 40.ប្រាសាទត្រមែង(សៀមរាប)
13.ប្រាសាទតាមា(សៀមរាប) 27.ប្រាសាទត្នោតជុំខាងជើង(កំពង់ធំ) 41.ប្រាសាទត្រាវ(សៀមរាប)
14.បា្រសាទតាមាន់តូច(ឧត្ដរមានជ័យ) 28.ប្រាសាទត្នោតជុំខាងលិច(កំពង់ធំ) 42.ប្រាសាទត្រាំខ្នារ(សៀមរាប)

1. ប្រាសាទថ្នល់ដាច់ (បន្ទាយមានជ័យ) 2. ប្រាសាទថ្មពួក (បន្ទាយមានជ័យ) 3. ប្រាសាទថ្មបាយក្អែក (សៀមរាប)
4. ប្រាសាទថ្នល់ដាច់ (សៀមរាប)

1. ប្រាសាទទ (ខេត្តសៀមរាប) 4. ប្រាសាទទ័ពជ័យ (ខេត្តសៀមរាប) 7. ប្រាសាទទ្រាប្រាសាទ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
2. ប្រាសាទទន្លេស្ងួត (ខេត្តសៀមរាប) 5. ប្រាសាទទឹកជុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 8. ប្រាសាទទ្វារក្ដី (ខេត្តកំពង់ធំ)
3. ប្រាសាទទម្រោប (ខេត្តសៀមរាប) 6. ប្រាសាទទេពប្រណម្យ (ខេត្តសៀមរាប)  

1. ប្រាសាទធំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 2. ប្រាសាទធំ (ខេត្តព្រះវិហារ) 3. ប្រាសាទធម្មនន្ត (ខេត្តសៀមរាប)
4. ប្រាសាទធ្នូ (ខេត្តសៀមរាប)
 

1. ប្រាសាទនគរបាជ័យ (ខេត្តកំបង់ចាម) 3. ប្រាសាទនាគព័ន្ធ (ខេត្តសៀមរាប) 5. ប្រាសាទនាងខ្មៅ (ខេត្តព្រះវិហារ)
2. ប្រាសាទនរាយ (ខេត្តព្រះវិហារ) 4. ប្រាសាទនាងខ្មៅ (ខេត្តតាកែវ)  

ប...ម

1. ប្រាសាទបាសែត (ខេត្តបាត់ដំបង) 16. ប្រាសាទបន្ទាយស្ទោង (ខេត្តកំពង់ធំ) 31. ប្រាសាទបី (ខេត្តព្រះវិហារ)
2. ប្រាសាទបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង) 17. ប្រាសាទបន្ទាយស្រី (ខេត្តសៀមរាប) 32. ប្រាសាទបី (ខេត្តសៀមរាប)
3. ប្រាសាទបក្សីចាំក្រុង (ខេត្តសៀមរាប) 18. ប្រាសាទបន្ទាយអំពិល (ខេត្តសៀមរាប) 33. ប្រាសាទបឹង (ខេត្តព្រះវិហារ)
4. ប្រាសាទបង្កោង (ខេត្តសៀមរាប) 19. ប្រាសាទបវេល (ខេត្តបាត់ដំបង) 34. ប្រាសាទបឹងប៉ែនជុំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
5. ប្រាសាទបង្គួយខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប) 20. ប្រាសាទបាក់រួង (ខេត្តសៀមរាប) 35. ប្រាសាទបឹងមាលា (ខេត្តសៀមរាប)
6. ប្រាសាទបន្ទាត់បោះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 21. ប្រាសាទបាកាន (ខេត្តកំពង់ធំ) 36. ប្រាសាទបឹងស្រែលិច (ខេត្តព្រះវិហារ)
7. ប្រាសាទបន្ទាយក្តី (ខេត្តសៀមរាប) 22. ប្រាសាទបាគង (ក្រុមប្រាសាទរលួស) 37. ប្រាសាទបេងខាងជើង (ខេត្តសៀមរាប)
8. ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 23. ប្រាសាទបាគង់ (ខេត្តសៀមរាប) 38. ប្រាសាទបេងខាងត្បូង (ខេត្តសៀមរាប)
9. ប្រាសាទបន្ទាយទ័ព (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 24. ប្រាសាទបាតជុំ (ខេត្តសៀមរាប) 39. ប្រាសាទប្រពីស (ខេត្តសៀមរាប)
10. ប្រាសាទបន្ទាយធំ (ខេត្តសៀមរាប) 25. ប្រាសាទបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង) 40. ប្រាសាទប្រែរូប (ខេត្តសៀមរាប)
11. ប្រាសាទបន្ទាយពីរជាន់ (ខេត្តព្រះវិហារ) 26. ប្រាសាទបាពួន (ខេត្តសៀមរាប) 41. ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
12. ប្រាសាទបន្ទាយព្រាវ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 27. ប្រាសាទបាយក្អែក (ខេត្តសៀមរាប) 42. ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
13. ប្រាសាទបន្ទាយព្រៃ (ខេត្តសៀមរាប) 28. ប្រាសាទបាយ័ន (ខេត្តសៀមរាប) 43. ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តសៀមរាប)
14. ប្រាសាទបន្ទាយយួន (ខេត្តព្រះវិហារ) 29. ប្រាសាទបាសែត (ខេត្តបាត់ដំបង)  
15. ប្រាសាទបន្ទាយសំរែ (ខេត្តសៀមរាប) 30. ប្រាសាទប៉ាទ្រី (ខេត្តសៀមរាប)  

1. ប្រាសាទផូងផាង (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទផ្លាង (ខេត្តសៀមរាប)

1. ប្រាសាទពងទឹក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ) 14. ប្រាសាទព្រះដំរី (ខេត្តព្រះវិហារ) 27. ប្រាសាទព្រះធាតុស្រម (ខេត្តកំពង់ចាម)
2. ប្រាសាទពង្រ (ខេត្តសៀមរាប) 15. ប្រាសាទព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ចាម) 28. ប្រាសាទព្រះប៉ាលីឡៃ (ខេត្តសៀមរាប)
3. ប្រាសាទព្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)
16. ប្រាសាទព្រះធាតុខ្ញុំ (ខេត្តកំពង់ចាម) 29. ប្រាសាទព្រះផ្ទោរ (ខេត្តសៀមរាប)
4. ប្រាសាទព្រៃក្មេង (ខេត្តសៀមរាប) 17. ប្រាសាទព្រះធាតុខ្នាយវាន (ខេត្តកំពង់ចាម) 30. ប្រាសាទព្រះពល (ខេត្តព្រះវិហារ)
5. ប្រាសាទព្រៃគី (ខេត្តកំពង់ចាម) 18. ប្រាសាទព្រះធាតុខ្វាន់ពីរ (ខេត្តក្រចេះ) 31. ប្រាសាទព្រះពិធូ (ខេត្តសៀមរាប)
6. ប្រាសាទព្រៃប្រាសាទ (ខេត្តសៀមរាប) 19. ប្រាសាទព្រះធាតុខ្វាយ (ខេត្តសៀមរាប) 32. ប្រាសាទព្រះលាន (ខេត្តសៀមរាប)
7. ប្រាសាទព្រៃផ្ដៅ (ខេត្តសៀមរាប)
20. ប្រាសាទព្រះធាតុតូច (ខេត្តកំពង់ចាម) 33. ប្រាសាទព្រះវិហារ (ខេត្តព្រះវិហារ)
8. ប្រាសាទព្រៃមន្ទីរ (ខេត្តសៀមរាប) 21. ប្រាសាទព្រះធាតុត្រពាំងជ្រៃ (ខេត្តកំពង់ចាម) 34. ប្រាសាទព្រះវិហារចន្ទ្រ (ខេត្តព្រៃវែង)
9. ប្រាសាទព្រៃស្នួល (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 22. ប្រាសាទព្រះធាតុធំ (ខេត្តកំពង់ចាម) 35. ប្រាសាទព្រះស្ទឹង (ខេត្តព្រះវិហារ)
10. ប្រាសាទព្រះខ័ន (ខេត្តសៀមរាប)
23. ប្រាសាទព្រះធាតុទឹកឆា (ខេត្តកំពង់ចាម) 36. ប្រាសាទព្រះស្រី (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
11. ប្រាសាទព្រះខ័ន (ខេត្តព្រះវិហារ) 24. ប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ (ខេត្តកំពង់ចាម) 37. ប្រាសាទព្រះស្រែ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
12. ប្រាសាទព្រះគោ (ក្រុមប្រាសាទរលួស) 25. ប្រាសាទព្រះធាតុព្រះស្រី (ខេត្តកំពង់ចាម) 38. ប្រាសាទព្រះឥន្ទកោសីយ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
13. ប្រាសាទព្រះគោ (ខេត្តស្ទឹងត្រែង)
26. ប្រាសាទព្រះធាតុសម្ដី (ខេត្តកំង់ចាម)

1. ប្រាសាទភូមិប្រាសាទ (ខេត្តកំពង់ធំ) 10. ប្រាសាទភ្នំជីដុះ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) 19. ប្រាសាទភ្នំបាសិទ្ឋ (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទភូមិពោធិ៍ (ខេត្តសៀមរាប) 11. ប្រាសាទភ្នំជីសូរ (ខេត្តតាកែវ) 20. ប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃ (ខេត្តកំពង់ចាម)
3. ប្រាសាទភូមិមៀន (ខេត្តកំពង់ចាម)
12. ប្រាសាទភ្នំឈ្ងោក (ខេត្តកំពត) 21. ប្រាសាទភ្នំបូក (ខេត្តសៀមរាប)
4. ប្រាសាទភៀសខាងកើត) (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 13. ប្រាសាទភ្នំត្រប់ (ខេត្តកំពង់ចាម) 22. ប្រាសាទភ្នំពណ្ណរាយ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
5. ប្រាសាទភៀសខាងលិច (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 14. ប្រាសាទភ្នំទទឹង (ខេត្តកំពត) 23. ប្រាសាទភ្នំព្រលាន (ខេត្តព្រះវិហារ)
6. ប្រាសាទភ្នំកំបុត (ខេត្តសៀមរាប) 15. ប្រាសាទភ្នំទីពីរ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) 24. ប្រាសាទភ្នំព្រះលាន (ខេត្តព្រះវិហារ)
7. ប្រាសាទភ្នំក្រវាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
16. ប្រាសាទភ្នំធំ (ខេត្តកំពង់ចាម) 25. ប្រាសាទភ្នំម្រេច (ខេត្តព្រះវិហារ)
8. ប្រាសាទភ្នំក្រោម (ខេត្តសៀមរាប) 17. ប្រាសាទភ្នំបាខែង (ខេត្តសៀមរាប)
9. ប្រាសាទភ្នំខ្យង (ខេត្តកំពត) 18. ប្រាសាទភ្នំបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង)

1. ប្រាសាទមានជ័យ (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប)
3. ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច (ខេត្តសៀមរាប)

យ...អ

1. ប្រាសាទយាយព័ន្ធ (ខេត្តកំពង់ធំ)
2. ប្រាសាទយាសពាន (ទន្លេបាទី)
3. ប្រាសាទយាយពៅ (ខេត្តតាកែវ)

1. ប្រាសាទរបងរមាស (ខេត្តកំពង់ធំ) 4. ប្រាសាទរុន (ខេត្តសៀមរាប) 7. ប្រាសាទរោងចិន (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទរលួស (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 5. ប្រាសាទរូង (ខេត្តបាត់ដំបង) 8. ប្រាសាទរោងរមុង (ខេត្តសៀមរាប)
3. ប្រាសាទរវៀង (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
6. ប្រាសាទរើល (ខេត្តព្រះវិហារ)

1. ប្រាសាទលលៃ (ក្រុមប្រាសាទរលួស) 5. ប្រាសាទល្បើក (ខេត្តសៀមរាប) 9. ប្រាសាទល្បើកស្រុត (ខេត្តក្រចេះ)
2. ប្រាសាទលាក់នាង (ខេត្តសៀមរាប) 6. ប្រាសាទល្បើក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ) 10. ប្រាសាទល្បើកស្វាយ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
3. ប្រាសាទលិច (ខេត្តសៀមរាប)
7. ប្រាសាទល្បើកព្រៃ (ខេត្តសៀមរាប) 11. ប្រាសាទល្បើកអំពិល (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
4. ប្រាសាទលំពូក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ) 8. ប្រាសាទល្បើករុន (ខេត្តសៀមរាប)

1. ប្រាសាទវត្តខ្នារ (ខេត្តសៀមរាប) 4. ប្រាសាទវត្តឯកភ្នំ (ខេត្តបាត់ដំបង) 7. ប្រាសាទវៀន (ខេត្តសៀមរាប)
2. ប្រាសាទវត្តប្រើសមាស (ខេត្តកំពង់ចាម) 5. ប្រាសាទវាលគុកក្លុង (ខេត្តកំពង់ធំ)
3. ប្រាសាទវត្តព្រះធាតុថ្មដា (ខេត្តកំពង់ចាម)
6. ប្រាសាទវិមានអាកាស (ខេត្តសៀមរាប)

1. ប្រាសាទសខ្ល (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) 11. ប្រាសាទសំរោងព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ធំ) 21. ប្រាសាទស្រឡៅ (ខេត្តសៀមរាប)
2.  ប្រាសាទសង្កែ (ខេត្តព្រះវិហារ) 12. ប្រាសាទសំឡាញ (ខេត្តព្រះវិហារ) 22 . ប្រាសាទស្រែប្រាសាទ (ខេត្តកំពង់ធំ)
3. ប្រាសាទសង្កែក្បាលក្របី (ខេត្តសៀមរាប)
13. ប្រាសាទស្ដុកកក់ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 23. ប្រាសាទស្រែប្រាសាទ (ខេត្តព្រះវិហារ)
4. ប្រាសាទសង្គាស (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
14. ប្រាសាទស្ដៅ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 24. ប្រាសាទស្រះត្រប់ (ខេត្តកំពង់ចាម)
5. ប្រាសាទសិរីសាច (ខេត្តកំពង់ធំ)
15. ប្រាសាទស្នាយល្អ (ខេត្តសៀមរាប) 25. ប្រាសាទស្វាយចេក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
6. ប្រាសាទសឹង្ហ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)
16. ប្រាសាទស្នួល (ខេត្តសៀមរាប) 26. ប្រាសាទស្វាយព្រាហ្មណ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
7. ប្រាសាទស្នឹង (ខេត្តបាត់ដំបង)
17. ប្រាសាទស្នឹងខាងកើត (ខេត្តបាត់ដំបង) 27. ប្រាសាទស្វាយលើ (ខេត្តសៀមរាប)
8. ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក (ខេត្តកំពង់ធំ)
18. ប្រាសាទស្នឹងខាងលិច (ខេត្តបាត់ដំបង) 28. ប្រាសាទស្រាយអៀ (ខេត្តកំពង់ធំ)
9. ប្រាសាទសំពៅ (ខេត្តសៀមរាប)
19. ប្រាសាទស្ពានទ្រុង (ខេត្តសៀមរាប)  
10. ប្រាសាទសំរោង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
20. ប្រាសាទស្មានតេង (ខេត្តសៀមរាប)  

1. ប្រាសាទហាន់ជ័យ (ខេត្តកំពង់ចាម)

 

1. ប្រាសាទអកយំ (ខេត្តសៀមរាប) 5. ប្រាសាទអណ្ដើក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) 9. ប្រាសាទអំពិលកោង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
2. ប្រាសាទអង្គរវត្ត (ខេត្តសៀមរាប) 6. ប្រាសាទអូរផ្អុង (ខេត្តសៀមរាប) 10. ប្រាសាទអំពិលរលំ (ខេត្តកំពង់ធំ)
3. ប្រាសាទអណ្ដែងធំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
7. ប្រាសាទអូរយាង (ខេត្តសៀមរាប) 11. ប្រាសាទអ្នកតា (ខេត្តសៀមរាប)
4. ប្រាសាទអណ្ដែត (ខេត្តកំពង់ធំ) 8. ប្រាសាទអំពិល (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ) 12. ប្រាសាទអ្នកតាប៉ាលោប (ខេត្តកំពង់ធំ)

នៅទឹកដីថៃ

 ចប្ចប្បន្នប្រាសាទជាងប៉ី ស្ថិតក្នុងភូមិជាងប៉ី ខេត្តសុរិន្ទ្រ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ នៅចុងសត វត្សរ៍ ទី១២ ដើមសតវត្សរ៍ទី១៣ នៃគ្រិស្ដសករាជ។ តាមរឿងនិទានប្រាសាទនេះ ជាឈ្មោះរបស់កម្មករម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះ ល្បី ល្បាញ ក្នុងអតីត កាល ហើយភាពល្បីល្បាញនេះ បណ្ដាលមកពីថ្វីដៃដ៏ចំណានរបស់គាត់ ក្នុងការផលិតប៉ី ដែលជាឧបករណ៍ តន្ដ្រីមួយប្រភេទ។ អ្នកស្រុកបាននិយាយតៗគ្នាថា ឈ្មោះជាងប៉ីនេះបណ្ដាលមកពីពាក្យចាប៉ី ដែលជាផ្កាចំប៉ី ក៏ប៉ុន្ដែការសន្និដ្ឋាន នេះ ត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញស្រាវជ្រាវចាត់ទុកថាវាមិនសមហេតុផលទេ។ដើមឡើយប្រាសាទជាងប៉ី ដែលសាងសង់ឡើងដោយថ្មបាយ ក្រៀមនៅល្អនៅឡើយ ប៉ុន្ដែទើបតែទ្រុឌទ្រោមនៅឆ្នាំ១៩២៥ ប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែឈ្មួញវត្ថុបុរាណម្នាក់បានឃុបឃិត ជាមួយ អ្នកស្រុកមួយចំនួនតូច ជីកគាស់កកាយរាវរកវត្ថុបុរាណ ។ គេបានប្រមូលយកវត្ថុបុរាណដែលនៅសេសសល់ នៅតាមប្រាសាទ យកទៅរក្សាទុកក្នុងវត្ដជាងប៉ី ទោះបីយ៉ាងនេះក្ដី ក៏នៅមានការបាត់បង់តទៅទៀតដែរ ។ យោងតាមកំណត់ហេតុ យើងដឹងថា ប្រមាណជា ៤០ ឆ្នាំមុននេះ នៅលើទីតាំងនៃប្រាសាទនេះ នៅមានវត្ថុបុរាណជាច្រើនដូចជា ផ្ទាំងរូបរឿងរាមកេរ្ដិ៍ និងបំណែក ចម្លាក់តំណាងឲ្យព្រះពោធិសត្វមួយចំនួន ដែលឥឡូវគេយកទៅលក់ដូរទាំងអស់ ។

មានរឿងនិទានិយាយតៗគ្នាថា ប្រាសាទជាងប៉ីត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយជាងប៉ីជាមួយគ្នា នឹងប្រាសាទស៊ីខរភូមិ។ បុរស ជាងប៉ីដែលជាអ្នកសាងសង់ប្រាសាទជាងប៉ី រីឯស្ត្រីវីញបានសាងសង់នៅស៊ីខរភូមិ។ ប្រាសាទដែលបុរសបានសាងសង់នេះ មិនទាន់រួចទេ។ ពួកបុរសក៏នាំគ្នាបំបែកកម្លាំងទៅជួយស្ត្រីរហូតដល់ប្រាសាទសាងសង់រួច។ តំណាលនេះត្រូវបានអ្នកស្រុក និយាយនៅគ្របទីកន្លែង។

   តាមពិតប្រាសាទជាងប៉ី គឺជាមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ដូចដំណាក់ព្រះពុទ្ធអង្គព្រះនាមភ្សៃជ្យគុរុ ដែលជាគ្រូ ពេទ្យកំពូលជាសក្ខីភាព។ មន្ទីរពេទ្យដទៃៗទៀតក្នុងសម័យនោះ គេឃើញមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមព័ទ្ធជុំវីញប្រាសាទ ព្រមទាំងស្រះទឹកផង តែសព្វថ្ងៃត្រូវរឹងអស់ទៅហើយ។ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។

ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។

ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។

ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។

ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។
ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទប្រាំល្វែងនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។

ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទប្រាំល្វែងនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។
ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទប្រាំល្វែងនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។
ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទប្រាំល្វែងនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។
ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទប្រាំល្វែងនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។

នៅទឹកដីវៀតណាម

ប្រាសាទប្រាំល្វែង

 ពុំទាន់មានឯកសារដែលទាក់នឹងប្រាសាទប្រាំល្វែងនេះទេ នៅពេលមានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំនឹងបំពេញចូលក្នុងប្លង់នេះ។

នៅទឹកដីឡាវ

  • ប្រាសាទវត្តភូ ឬប្រាសាទវត្តភ្នំ

  ប្រាសាទវត្តភូដែលជាប្រាសាទខ្មែរបុរាណកសាងក្នុងកំឡុងសតវត្សរ៍ទី១១និងកសាង បន្តនៅសតវត្សរ៍ក្រោយមកទៀត។ សព្វថ្ងៃនេះប្រាសាទវត្តភូ ស្ថិតនៅប្រទេសឡាវ។ ប្រាសាទវត្តភូជាស្នាប្រហស្ដរបស់ព្រះបាទសូរិយាវរ្មន័ទី៣ដែលស្ថិតនៅចង្កេះភ្នំ(ភ្នំលិង្ក ខ្មែរបុរាណហៅថាភ្នំសិវលិង្ក)មានកំពស់ប្រមាណជា 200ម៉ែត្រ។ស្ថាបនិកបានកសាង ប្រាសាទនេះឡើងដើម្បី ឧទិសដល់ព្រះឥសូរ ឬព្រះស្វ័យមហូលិង្គ។ទីតាំងវត្តភូ គឹជា ទីក្រុងបុរាណមួយមានឈ្មោះថាសិធបុរៈ ជាទីក្រុងដើមនៃព្រះរាជាណាចក្រចេនឡា នាសម័យបុព្វកាល។  ប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដែលរាជាណាចក្រនេះ មានឱនភាព ប្រាសាទនេះក្លាយជាវត្តមួយ នៅប្រទេសឡាវ។ប្រាសាទវត្តភូ ជាប្រាសាទភ្នំដែលបែរ មុខទៅទិសខាងកើតមានរាងជាក្រចកសេះ។ប្រាសាទនេះមានជណ្ដើថ្មដាថ្មាក់ៗប្រវែង 1300ម៉ែត្រ ប្រកបដោយ ក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អប្រនិត។ ផ្លូវចូលទៅកាន់ទូប្រាសាទតំបូង ឡើយមានដាំបង្កូលសិលារៀបជាជួរអមសង់ខាង លម្អដោយនាគលូនក៏ប៉ុន្តែបច្ចប្បន្ន បង្កូលសិលាសម្អដោយនាគលូននោះត្រូវបែកបាក់ស្ទើរទាំងអស់តាមផ្លូវចូលនេះក៏មាន ស្ពាននាគមួយដែលស្ថាបនា កសាងឡើង សម្រាប់ឧទិសនាំមនុស្សទៅកាន់ទេវឋានដ៏ មានមហិរឹទ្ធ។ ប្រាសាទវត្តភូ សាងឡើង បែបរចនាបទបាពួនគឹជាតំណាងភ្នំព្រះសុមេរុ ហើយទីប្រាសាទនេះបានតម្កល់នូវព្រះសិវលិង្ក សម្រាប់ព្រះរាជាខ្មែរគ្រប់សម័យកាល។


   
Free Web Hosting